Timeline

ថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣

EPPIC អំពាវនាវឱ្យមាននវានុវត្តន៍នៅក្នុងប្រទេសឡាវ និង ប្រទេសកម្ពុជា 

ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣

EPPIC ២០២៣៖ បិទការទទួលពាក្យ 

ថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣

ប្រកាសអ្នកឈ្នះ ១៥ នាក់នៃ EPPIC ២០២៣ 

ថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣

ការប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃ EPPIC ២០២៣ 

ថ្ងៃទី 7 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023

ការអនុវត្តកម្មវិធី (សម្រាប់អ្នកដែលទទួលបានជ័យលាភី) 

០៨ ធ្នូ ២០២៣ - ០៤ សីហា ២០២៤

កម្មវិធីបង្កើនល្បឿនផលប៉ះពាល់

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

ចទីនេះដើម្បីមើល ខ ចែង និង លក្ខខណ្ឌនៃ EPPIC ២០២៣ .

បុគ្គល និងអង្គការទាំងអស់ ត្រូវបានស្វាគមន៍ឲ្យចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះ រួមទាំងអាជីវកម្ម អង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ គ្រឹះស្ថានសិក្សា និង ស្ថាប័នសាធារណៈ ផងដែរ 

ដើម្បីដាក់ពាក្យចូលរួម អ្នកចូលរួមត្រូវតែគោរពរាល់វិធាន និងលក្ខខណ្ឌអប្បបរមា ដូចខាងក្រោម៖

1

អ្នកដាក់ពាក្យចូលរួមនៅអាស៊ាន ឬសមាជិកក្រុមមកពីរដ្ឋសមាជិកអាស៊ាន គឺជាលក្ខណសម្បត្តិមួយដ៏រឹងមាំ

2

ប្រធានក្រុមដែលមានសមត្ថភាពប្រាស្រ័យទាក់ទង និងបង្ហាញដំណោះស្រាយជាភាសាអង់គ្លេស មានអាទិភាព

3

អ្នកមិនចាំបាច់ជានីតិបុគ្គលនៅពេលដាក់ពាក្យចូលរួមនោះទេ។ ប៉ុន្តែ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានជ្រើសរើសជាអ្នកឈ្នះក្នុងការប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃ EPPIC នៅថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ ស្ថាប័នរបស់អ្នកត្រូវតែចុះបញ្ជីជានីតិបុគ្គលនៅក្នុងរដ្ឋសមាជិកអាស៊ានណាមួយ ដើម្បីទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលធុរកិច្ចថ្មី និងមូលនិធិគ្រាប់ពូជ។

4

ក្រុម/បុគ្គល ដែលមានសមាជិកស្ត្រីយ៉ាងតិច ១ (មួយ) នាក់ ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងឱ្យដាក់ពាក្យចូលរួម។ លើសពីនេះទៀត ប្រសិនបើក្រុមរបស់អ្នកត្រូវបានជ្រើសរើសឱ្យជាប់វគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រសម្រាប់រយៈពេល ៣ ខែដំបូង (នៅថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣)៖

Furthermore, if your team is selected as a semi-finalist for the initial 2-month incubation period (on 8 August 2023):

1

សមាជិកសំខាន់នៅក្នុងក្រុមរបស់អ្នកយ៉ាងតិច១នាក់ គួរតែអាចចូលរួមសកម្មភាពធុរកិច្ចថ្មី ដែលផ្តល់ជូនដោយ EPPIC (ឧ. ការបណ្តុះបណ្តាល ការបង្ហាត់បង្រៀន ការណែនាំ និងការផ្តល់ប្រឹក្សា)។ សកម្មភាពទាំងនេះ ភាគច្រើននឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនអនឡាញ ប៉ុន្តែសកម្មភាពមួយចំនួនក៏អាចអនុវត្តដោយផ្ទាល់ដែរ។

2

យ៉ាងហោចណាស់ ស្ថាបនិក ឬសហស្ថាបនិកគួរតែមានវត្តមានដោយផ្ទាល់សម្រាប់ (១) ការចុះទៅទីវាលនៃទីក្រុង Kaysone Phomvihane ឬក្រុងព្រះសីហនុ ចាប់ពីខែសីហា ដល់ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ (២) ការប្រកួតលើកចុងក្រោយរបស់ EPPIC នៅថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ និង (៣) ថ្ងៃអនុវត្តសាកល្បង នៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធី។

សូមកត់សម្គាល់ថា ពេលវេលាអាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដោយសារហេតុផលដែលមិនអាចព្យាករណ៍ទុកជាមុនបាន។ 

លក្ខណវិនិច្ឆ័យជ្រើសរើស

ពាក្យស្នើសុំចូលរួមនឹងត្រូវបានវាយតម្លៃដោយអ្នកជំនាញមួយក្រុម ដែលមានជំនាញខុសៗគ្នា (សូមមើលផ្នែកស្តីពីចៅក្រមនៅលើវែបសាយត៍ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត)។ 

ការចូលរួមនឹងត្រូវបានជ្រើសរើសដោយផ្អែកលើកត្តាសំខាន់ៗចំនួនបួន (លទ្ធភាពទទួលបានជោគជ័យ និងសក្តានុពលក្នុងតំបន់ នវានុវត្តន៍ ចីរភាព និងលទ្ធភាពកែប្រែវិសាលភាព និងផលប៉ះពាល់) ព្រមទាំងសមាសភាពក្រុមរបស់ពួកគេ។ 

ដំណោះស្រាយ

លទ្ធភាពទទួលបានជោគជ័យ និងសក្តានុពលក្នុងស្រុក

35%

• បង្ហាញអំពីភាពជោគជ័យក្នុងការកាត់បន្ថយការបំពុលដោយប្លាស្ទិក
• ត្រៀមសម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហាប្លាស្ទិកក្នុងតំបន់គោលដៅ

នាំមកនូវគំនិតថ្មីៗ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៃសំណល់ប្លាស្ទិកដែលកំពុងតែកើនឡើង

20%

នាំមកនូវគំនិតថ្មីៗ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៃសំណល់ប្លាស្ទិកដែលកំពុងតែកើនឡើង

និរន្តរភាព និងវិសាលភាព

20%

• មានស្ថិរភាពផ្នែកប្រតិបត្តិការ និងហិរញ្ញវត្ថុ
• អាចកែប្រែមាត្រដ្ឋាន និងដំណើរការឡើងវិញនៅក្នុងបរិបទដទៃទៀត

ផលប៉ះពាល់

10%

Demonstrate potential social and environmental impacts SDG 1 (No Poverty),
SDG 5 (Gender Equality), and SDG 10 (Reduced Inequalities)

ក្រុម

ភាពចម្រុះ និងជំនាញបំពេញបន្ថែមរបស់ក្រុម

15%

• ភាពចម្រុះនៃក្រុម
• ជំនាញប្រតិបត្តិការ និងបច្ចេកទេសដទៃទៀតពីសមាជិកក្រុមដែលអាចបង្កើតតុល្យភាពរវាងគ្នាទៅវិញទៅមក