มีคำถามเพิ่มเติมไหม?

ลงทะเบียนความสนใจของคุณแล้วเราจะติดต่อคุณ

กำหนดการ

25 มิถุนายน ถึง 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ส่งใบสมัครของคุณได้จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 59 น. (เวลาประเทศไทย)

20 สิงหาคม พ.ศ. 2563

UNDP พิจารณาใบสมัคร

1 กันยายน พ.ศ. 2563

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก EPPIC 15 ทีม (รวมทั้งไทยและเวียดนาม)

กันยายน-พฤศจิกายน

กระบวนการบ่มเพาะนวัตกรรม (Incubation) 3 เดือน

พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

การแข่งขันนำเสนองานรอบชิงชนะเลิศของ EPPIC

2563 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2564

ผลกระทบการเร่งความเร็วสำหรับผู้ชนะ 4 อันดับแรก

ข้อกำหนด

(สามารถดาวน์โหลดข้อมูลการประกวดฉบับเต็มได้ที่นี่)

ทางเรายินดีต้อนรับบุคคลและองค์กรทุกแห่งในการเข้าร่วมการแข่งขัน รวมไปถึงธุรกิจ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร สถาบันการศึกษาและสถาบันสาธารณะต่าง ๆ

ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นต่ำดังต่อไปนี้ในการสมัคร:

1

สมาชิกอย่างน้อยหนึ่งคนในทีมจะต้องเป็นพลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน

2

สมาชิกอย่างน้อยหนึ่งคนในทีมจะต้องสามารถสื่อสารอย่างชัดเจนและสามารถนำเสนอวิธีแก้ปัญหา เป็นภาษาอังกฤษ

3

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่จำเป็นต้องเป็นนิติบุคคล ณ เวลาที่ทำการสมัคร แต่หากได้รับการคัดเลือกให้เป็น ผู้ชนะในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (EPPIC Final Pitching Competition) ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นองค์กรหรือบุคคล จะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเข้ารับการบ่มเพาะและการระดมทุนในระดับ Seed Fund

นอกจากนี้ หากทีมของคุณได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในวิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกเลือกไว้ 10-15 วิธี ในการอบรมสามเดือนแรก (ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563)

1

ควรมีสมาชิกอาวุโสอย่างน้อยหนึ่งคนที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมที่จัดทำโดย EPPIC (เช่น การฝึกฝน การฝึกสอน การแนะนำ และการให้คำปรึกษา) ส่วนใหญ่แล้วกิจกรรมเหล่านี้จะดำเนินผ่านช่องทางออนไลน์ แต่บางกิจกรรมอาจต้องดำเนินร่วมกับบุคลากรในสถานที่จริง

2

ควรมีสมาชิกอาวุโสอย่างน้อยหนึ่งคนที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมที่จัดทำโดย EPPIC (เช่น การฝึกฝน การฝึกสอน การแนะนำ และการให้คำปรึกษา) ส่วนใหญ่แล้วกิจกรรมเหล่านี้จะดำเนินผ่านช่องทางออนไลน์ แต่บางกิจกรรมอาจต้องดำเนินร่วมกับบุคลากรในสถานที่จริง

3

คุณไม่จำเป็นต้องเป็นนิติบุคคลในเวลาที่สมัคร อย่างไรก็ตาม ถ้าหากคุณได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะ ในการแข่งขันนำเสนองานของ EPPIC ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 องค์กรของคุณจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อรับการฝึกอบรมและเงินทุนสำหรับดำเนินธุรกิจ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก

ใบสมัครจะได้รับการประเมินโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชา
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อผู้ตัดสินบนเว็บไซต์)

ผู้เข้าแข่งขันจะถูกคัดเลือกตามปัจจัยสำคัญหกประการ (การนำไปปฏิบัติได้จริง ความเป็นนวัตกรรม ศักยภาพ
ในท้องถิ่น การปรับขนาด ความยั่งยืน และผลกระทบ) รวมไปถึงองค์ประกอบภายในทีมของพวกเขา

การแก้ไขปัญหา

ความเป็นไปได้จริง

20%

เกณฑ์ในการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการแก้ปัญหาของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในแง่ของประสิทธิภาพการลดมลพิษพลาสติกที่สามารถพิสูจน์ได้

ความคิดเชิงนวัตกรรม

20%

เกณฑ์ในการแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมทางความคิดของผู้เข้าร่วมโครงการ ในการใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ เทคโนโลยีหรือแนวทางอื่น ๆ เพื่อต่อสู้กับมลพิษพลาสติก ทั้งนี้ แนวทางการแก้ไขที่ประสบความสำเร็จที่อื่น แต่ยังไม่ได้นำมาประกวดในโครงการ EPPIC สามารถร่วมสมัครได้

ศักยภาพในท้องถิ่น

15%

เกณฑ์การประเมินขอบเขตแนวทางการแก้ไขของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่จะกำหนดเป้าหมายความท้าทายเฉพาะเพื่อการต่อสู้กับขยะพลาสติกและมลพิษในสถานที่โครงการฯทั้งสอง แนวทางการแก้ไขควรมีความเหมาะสมกับความต้องการของท้องถิ่น และสามารถตอบสนองต่อบริบท ในท้องถิ่นได้

การรองรับการขยายตัว

10%

เกณฑ์ในการประเมินความสามารถของแนวทางการแก้ไขเพื่อขยายตัว และทำซ้ำในบริบทอื่น ๆ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการประเมินศักยภาพของแนวทางการแก้ไขที่จะสามารถเติบโตและนำไปใช้ในชุมชนอื่น ๆ ในเวียดนาม ไทย และประเทศสมาชิกอาเซียน

ความยั่งยืน

10%

เกณฑ์ในการประเมินความยั่งยืนในการดำเนินงานและความยั่งยืนทางการเงิน ของแนวทางการแก้ไข โดยควรมีแผนธุรกิจระยะยาวเพื่อสร้างความยั่งยืน รวมถึงรองรับการลงทุนสำหรับแนวทางการแก้ไขของผู้เข้าร่วมโครงการ

ผลกระทบ

10%

เกณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหารวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาต่อการดำรงชีวิตในท้องถิ่น ความเสมอภาคทางเพศ และการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในวงกว้าง

ทีม

ความหลากหลายและการมีส่วนร่วม

10%

เกณฑ์ในการประเมินความหลากหลายในทีม และการมีส่วนร่วมของสตรี

ทักษะเสริม

5%

เกณฑ์ในการประเมินความสมดุลของความสามารถทางเทคนิค และการปฏิบัติงานของสมาชิกภายในทีม